Khối của tôi - My Block

My block - Lưu và sử Mẫu giao diện - Template

Trong quá trình bạn sử dụng Appon, bạn cần lưu lại những thiết kế của bạn để có thể tái sử dụng ở các App khác. Vì vậy Khối của tôi là nơi bạn lưu lại các mẫu giao diện để sử dụng ở nhiều Page, nhiều App khác nhau.

Cách sử dụng, sau khi đã tạo được 1 mẫu giao diện đẹp bạn click chuột ra khoảng trắng trong Column chọn Lưu mẫu , đặt tên và thêm mô tả cho mẫu giao diện của bạn, tải thêm hình ảnh cho mẫu giao diện để phân biệt giữa các giao diện đã lưu và chọn Create.

Sau khi tạo xong bạn vào phần Khối >> Khối của tôi kéo giao diện vừa lưu ra và sử dụng ở các Page khác và các App khác.

Last updated