Links
Comment on page

Dữ Liệu

Hướng dẫn sử dụng chức năng Dữ liệu trong Appon
Chức năng Dữ liệu là nơi tạo ra các Model có nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu của bạn và bạn sẽ tái sử dụng dữ liệu đó ở mọi nơi trong Appon.
  • Ví dụ : Khi khách hàng nhập "Họ tên" của họ vào thì bạn muốn hiển thị ra tên của họ. Để hiển thị tên của khách hàng ra thì bạn cần lưu trữ dữ liệu mà họ vừa nhập lại vào phần Dữ liệu trong Appon để sử dụng lại
Sau khi khách hàng nhập Họ tên
Trước khi khách hàng nhập Họ tên
Để làm được như ví dụ trên trước tiên bạn sẽ vào phần Dữ liệu tạo 1 bảng lưu trữ dữ liệu, sau đó tạo 1 Model để lưu giữ liệu lần lượt theo thứ tự dưới đây:
1.Chọn Dữ liệu
2.Tạo bảng dữ liệu
3.Tạo 1 model lưu giữ liệu
Sau khi khởi tạo xong các bạn sẽ quay lại trang Home và chỉnh sửa giao diện. Kéo 1 Block Text và 1 Block Input ra phần Column chỉnh sửa.
Tiếp theo bạn sẽ chọn vào Block Input,chọn "Hành động" tìm đến phần "thiết lập dữ liệu" và ấn "Chọn" để chọn vào model vừa khởi tạo bên trên.
Sau đó chọn vào Block Text chọn "Hành động", phần "Thiết lập dữ liệu" ấn "Chọn" và chọn vào model vừa chọn cho Block Input.
Thiết lập cho Block Input
Thiết lập cho Block Text
Thực hiện xong tất cả và Xuất bản(Publish) ứng dụng để xem thành quả mình vừa đạt được nhé. Chúc các bạn thành công.