List repeat

Hướng dẫn sử dụng List repeat

Để có sự dụng List repeat bạn làm theo những bước sau:

Bước 1: Tạo 1 model có chứa trường dữ liệu bạn muốn hiển thị. Vd: mình tạo 1 model "sanpham" có chứa trường thông tin là "anh" như hình bên dưới.

Bước 3: Bạn vào phần Khối -> chọn text, hình ảnh -> Kéo vào ô list vừa tạo.

* Chú ý: Hình ảnh trong List phải để cùng kích thước.

Bước 5: Cầu hình cho List repeat Bấm vào List muốn cài đặt cấu hình -> chọn "hành động" - Data list : Là model chọn để hiển thị trên list - Set model : Là nơi để lưu trữ dữ liệu bạn chọn - Item list: gồm những hình ảnh, text được hiển thị trên list chọn trong model

Bước 6: Publish

Last updated