Input / Textarea

Video hướng dẫn sử dụng chức năng Block - Input / Textarea

Sử dụng Input hoặc Textarea để khách hàng nhập dữ liệu. Bạn cần lưu ý, mỗi một Input hay Textarea cần phải có Model(Dữ liệu) kèm theo để lưu và sử dụng dữ liệu khách hàng đã nhập.

Việc sử dụng Input hoặc Textarea trong Appon để khách hàng nhập dữ liệu,sử dụng để khách hàng nhập họ và tên, số điện thoại, yêu cầu hay ghi chú,....

  • Lưu ý : Input là nhập 1 dòng văn bản thường sẽ để nhập Tên , Số điện thoại. Còn Textarea là 1 đoạn văn bản từ 2 dòng trở lên thường dùng để ghi lại yêu cầu, mong muốn,ghi chú của khách hàng, hoặc là đoạn văn bản nào đó dài hơn 1 dòng.

  • Mỗi Input hoặc Textarea phải cần có 1 Model(Dữ liệu) đi kèm để lưu lại và sử dụng giá trị mà khách hàng nhập.

Để sử dụng Input Textarea bạn vào Appon >> chọn Block và kéo Input & Textarea ra phần chỉnh sửa giao diện

Để lưu giá trị Input hoặc Textarea vào Model(Dữ liệu) bạn chọn vào đối tượng cần lưu >> chọn "Hành động" >> tại phần "Thiết lập dữ liệu" ấn "chọn" và lựa chọn Model(Dữ liệu) bạn muốn lưu vào.

Last updated