Input / Textarea

Video hướng dẫn sử dụng chức năng Block - Input / Textarea

Sử dụng Input hoặc Textarea để khách hàng nhập dữ liệu. Bạn cần lưu ý, mỗi một Input hay Textarea cần phải có Model kèm theo để lưu và sử dụng dữ liệu khách hàng đã nhập.

Video hướng dẫn sử dụng chức năng Block - Input / Textarea