Thiết lập App

- Header là nơi để nhúng các thư viện.

- Body là phần chứa nội dung của trang web.

- Function (Hàm): sử dụng ngôn ngữ JavaScript. Funtion trong JavaScript là một chương trình con giúp thực thi một công việc cụ thể. là một tập hợp những đoạn mã dùng để thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Nó có thể được gọi và tái sử dụng nhiều lần. Bạn có thể chuyển thông tin vào một hàm. Đồng thời, nó cũng có thể gửi trả thông tin trở lại. Nhiều ngôn ngữ lập trình có các hàm dựng sẵn mà người dùng chỉ cần lấy từ thư viện hàm. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự tạo ra các hàm theo mục đích của riêng mình.

- Tracking là 1 đoạn code JavaScript bạn gắn vào App của mình để theo dõi, đo lường lượng khách hàng truy cập vào App của mình, ghi nhận hành động của họ trên App.

Last updated