Select

Video hướng dẫn sử dụng chức năng Block - Select

Select là tính năng tạo ra danh sách lựa chọn cho người dùng chọn.

Ví dụ bạn cần tạo ra danh sách Thành phố, quận huyện ... cho người dùng chọn. Sau đó lưu lại thông tin người dùng đã chọn.

Video hướng dẫn sử dụng chức năng Block - Select.