Chức năng Hành động

Hướng dẫn sử dụng chức năng Hành động

Hành động là bạn xây dựng một chuỗi hành động khi người dùng thực hiện hành động tương tác vào ứng dụng của bạn.

Hành động gồm có : Action Link.

 • Action bao gồm :

  + Position : Di chuyển đến vị trí của một Block nào đó.

  + Funtion : Thực thi 1 Function trên App của bạn.

  + API : Thực thi 1 API trên App của bạn.

  + Tracking : thực hiện hành động đo lường hành vi khách hàng trên App.

  + Model : gán giá trị mới cho 1 Model.

  + Goolge Form : thu thập thông tin khách hàng và chuyển trực thông tin tiếp về Google Sheet.

  + Validate : Check giá trị các Model, thường dùng để check giá trị các Model để trống.

 • Link bao gồm :

  + Link : chuyển hướng đến 1 địa chỉ website mà bạn muốn.

  + Page : chuyển hướng đến 1 Màn hình khác trong App của bạn.

  + Phone : gọi điện vào số điện thoại mà bạn điền trong đó. Hỗ trợ theo mã Quốc gia ví dụ Việt Nam (+84).

  + Email : mở phần Mail liên hệ theo thiết bị của bạn.

Last updated