Sử dụng Màn hình - Screen

Hướng dẫn sử dụng tính năng Màn hình phục vụ cho nhu cầu của bạn.

Màn hình là nơi quản lý tất cả các Màn hình được tạo và chứa toàn bộ Block trong đó. Để tạo 1 màn hình mới bạn làm theo những bước sau: Bấm vào biểu tượng Màn hình chọn "Thêm màn hình", sẽ hiện lên 1 bảng tạo màn hình mới sau đó bạn bấm vào "Màn hình trắng" đặt tên cho màn hình và bấm nút "tạo mới".

Last updated