Xuất bản Domain riêng

Video hướng dẫn trỏ tên miền riêng vào app.

Để trỏ Tên miền vào Appon trước hết bạn phải thuê phần mềm quản lý tên miền.

 • Tên miền chính(Domain) :

  + Điền tên miền chính của bạn tại phần "(1) Enter your domain". Ví dụ: tranduythanh.net

  + Tiếp theo bạn mở phần mềm quản lý tên miền của bạn và tạo bản ghi mới, chúng ta sẽ tạo 2 bản ghi: * Bản ghi 1: Type : A; Name : @ (hoặc tên miền chính); Content : 54.251.167.215 >> bấm save * Bản ghi 2:Typle : TXT; Name @ (hoặc tên miền chính); Content : là đoạn mã bạn đã tạo ở bước 2 Create TXT Record >> bấm save

  + Sau khi tạo xong 2 bản ghi quay lại Appon đợi 1 chút để tên miền mới được ghi nhận và ấn Publish

 • Tên miền phụ(SubDomain): gần tương tự như tên miền chính

  + Điền tên miền phụ của bạn tại phần "(1) Enter your domain". Ví dụ: profile.tranduythanh.net

  + Tiếp theo bạn mở phần mềm quản lý tên miền của bạn và tạo bản ghi mới, chúng ta sẽ tạo 2 bản ghi: * Bản ghi 1: Type : CNAME; Name : profile(tên subdomain của bạn); Content : cname.botup.io >> bấm save * Bản ghi 2:Typle : TXT; Name @ (hoặc tên miền chính); Content : là đoạn mã bạn đã tạo ở bước 2 Create TXT Record >> bấm save

  + Sau khi tạo xong 2 bản ghi quay lại Appon đợi 1 chút để tên miền mới được ghi nhận và ấn Publish

Last updated