Links

Xuất bản Domain riêng

Video hướng dẫn trỏ tên miền riêng vào app.
Để trỏ Tên miền vào Appon trước hết bạn phải thuê phần mềm quản lý tên miền.
Bạn có thể trỏ tên miền phụ hoặc tên miền chính của bạn vào Appon như sau ấn Publish
và chọn Publish with Domain:
 • Tên miền chính(Domain) :
  + Điền tên miền chính của bạn tại phần "(1) Enter your domain". Ví dụ: tranduythanh.net
  + Sau khi điền xong tên miền bấm Create TXT record (2)
  + Tiếp theo bạn mở phần mềm quản lý tên miền của bạn và tạo bản ghi mới, chúng ta sẽ tạo 2 bản ghi: * Bản ghi 1: Type : A; Name : @ (hoặc tên miền chính); Content : 54.251.167.215 >> bấm save * Bản ghi 2:Typle : TXT; Name @ (hoặc tên miền chính); Content : là đoạn mã bạn đã tạo ở bước 2 Create TXT Record >> bấm save
  + Sau khi tạo xong 2 bản ghi quay lại Appon đợi 1 chút để tên miền mới được ghi nhận và ấn Publish
Bản ghi 1
Bản ghi 2
 • Tên miền phụ(SubDomain): gần tương tự như tên miền chính
  + Điền tên miền phụ của bạn tại phần "(1) Enter your domain". Ví dụ: profile.tranduythanh.net
  + Sau khi điền xong tên miền bấm Create TXT record (2)
  + Tiếp theo bạn mở phần mềm quản lý tên miền của bạn và tạo bản ghi mới, chúng ta sẽ tạo 2 bản ghi: * Bản ghi 1: Type : CNAME; Name : profile(tên subdomain của bạn); Content : cname.botup.io >> bấm save * Bản ghi 2:Typle : TXT; Name @ (hoặc tên miền chính); Content : là đoạn mã bạn đã tạo ở bước 2 Create TXT Record >> bấm save
  + Sau khi tạo xong 2 bản ghi quay lại Appon đợi 1 chút để tên miền mới được ghi nhận và ấn Publish
Bản ghi 1
Bản ghi 2