OnlineCRM

Hướng dẫn đồng bộ sản phẩm từ CRM OnlineCRM về Merchant

1. Chọn một user trên CRM làm đại diện để cấp quyền cho API tạo Lead (các Lead tạo ra sẽ mặc định assign cho user này), sử dụng user quyền admin để kiểm tra access_key của user này.

2. Vào màn hình thông tin profile của User làm đại diện

3. Kiểm tra access_key ở cuối màn hình, copy dán sang "Access Key" trên Merchant

4. Nhấn Xác nhận.

Last updated