Sử dụng Điều kiện(Condition)

Hướng dẫn sử dụng tính năng Điều kiện/Condition

Tính năng Điều kiện giúp bạn "Ẩn" hoặc "Hiện" 1 Block. Tính năng này thực hiện theo điều kiện theo toán tử hoặc giá trị dữ liệu : lớn hơn, nhỏ hơn, bằng giá trị,khác giá trị, nhỏ hơn hoặc bằng và lớn hơn hoặc bằng.

Mình sẽ lấy ví dụ như sau: Khi khách hàng nhập vào họ và tên thì mình mới hiện thị ra 1 đoạn văn bản lời chào, còn nếu khách hàng chưa nhập vào tên thì mình sẽ không hiển thị đoạn văn bản đó.

  • Để làm được ví dụ này các bạn cần tạo 1 Model(Dữ liệu) để lưu trữ thông tin khách hàng nhập và dùng nó để check Điều kiện.

  • Sau đó kéo một Block Text và một Block Input ra giao diện chỉnh sửa.

  • Tại Block Input chúng ta chọn gán dữ liệu cho Model vừa tạo còn đối với Block Text chúng ta cũng sẽ chọn Model dữ liệu đó để hiển thị nội dung đã điền trong Input kèm thêm lời chào và đặt điều kiện hiển thị.

Tại điều kiện hiện thị mình đang để giá trị của Model "HovaTen" bằng với "Nguyen" thì mới hiển thị Block Text, các bạn cũng có thể thử với các giá trị khác. Sau khi làm xong các bước trên, bạn hãy Publish(xuất bản) ứng dụng và kiểm tra thành quả mình vừa làm được.

Last updated