Sử dụng Đoạn - Section

Sử dụng các mẫu giao diện có sẵn của nền tảng theo các chủ đề khác nhau

Đây là nơi lưu trữ các mẫu giao diện có sẵn của Appon, bạn có thể sử dụng theo các chủ đề có sẵn bằng cách chọn vào phần Đoạn, chọn 1 chủ đề mà bạn đang tìm kiếm sau đó kéo mẫu Template bạn thích ra ngoài phần chỉnh sửa giao diện. Sau đó bạn có thể tùy chỉnh lại 1 chút theo ý thích và Xuất bản(Publish) để xử dụng.

Last updated